آودو حبیب رییس انجمن دوستی بوسنی و فلسطین در سخنانی اظهار کرد: با توجه به وضعیت کرونا سعی می کنیم در آذربایجان به ویژه در مساجد و رسانه ها به مساله قدس بپردازیم تا امانت آیت الله خمینی را به جای آوریم.