• پارس نیوز گزارش می‌دهد

    lead

    در سفر گروسی به تهران، مقرر شد به بازرسان آژانس اجازه داده شود نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها اقدام کنند.

Markets
video