به گزارش پارس ، تسنیم به نقل از فرانس۲۴؛ طبق اسناد دادگاه به تاریخ ۲۶ ژوئن [۵ تیر ماه] پزشکان معالج نلسون ماندلا اعلام کردند که وی در حالت موسوم به مرگ مغزی قرار داشته ازاین رو به خانواده وی توصیه کردند که دستگاه های تنفس مصنوعی را که در حال حاضر زندگی ماندلا به آنها وابسته است قطع کنند.

طبق این اسناد خانواده ماندلا نیز به صورت جدی در حال بررسی این گزینه بودند.

این سند توسط وکیل خانوادگی ماندلا تنظیم و تقدیم دادگاه عالی کیپ شرقی آفریقای جنوبی شد.

اقدام اخیر پس از گزارش جاکوب زوما مبنی بر وخامت اوضاع ماندلا و به تعویق انداختن سفرش به موزامبیک صورت گرفت.

این در حالی است که یک روز بعد رئیس جمهور آفریقای جنوبی از پایدار بودن و در عین حال وخامت وضعیت ماندلا خبر داده بود و این اظهار نظر دولت آفریقای جنوبی درباره وضعیت ماندلا ادامه داشته است