بیشتر مردم وقتی از سود حرف میزنند به منظورشان سود حسابداری است ولی این دو با هم متفاوت است،در محاسبه سود اقتصادی، هزینه‌های فرصت از درآمد حاصل کسر می‌شوند.

هزینه فرصت به این معنی است که شما با هزینه کردن بخشی از دارایی‌هایی خود برای تولید محصولی خاص، فرصت سرمایه گذاری در پروژه‌ها یا محصولات دیگر را از دست می‌دهید؛ بنابراین چنانچه سود حاصل از فروش محصول فعلی از هزینه فرصت تولید محصولی دیگر، کمتر باشد، ادامه تولید محصول فعلی باید مورد سؤال و بازبینی مجدد قرار بگیرد.

در چنین شرایطی ممکن است شما سود حسابداری قبل توجه اما سود اقتصادی بسیار ناچیز به دست آورده باشید.

سود نرمال به وضعیتی اشاره دارد که در آن سود اقتصادی صفر است.مفهومی مرتبط، گاهی در زمینه‌های مشخص معادل سود لحاظ می‌شود، رانت است.