سعید خطیب زاده در پاسخ به سووالی در خصوص اقدام احتمالی نظامی ترکیه در مرزهای سوریه و عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اقدام نظامی و توسل به زور در خاک دیگر کشورها به منظور حل و فصل اختلافات فیمابین مخالف بوده و آن را ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشورها دانسته و این امر را موجب پیچیده تر شدن شرایط و افزایش تنش ها می داند. سعید خطیب زاده اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن درک نگرانی های امنیتی ترکیه، تنها راه رفع آن نگرانی ها را گفت وگو، احترام به توافق های دوجانبه با همسایگان و همچنین توافق های به عمل آمده در چارچوب روند آستانه از جمله احترام به تمامیت ارضی، یکپارچگی و حاکمیت ملی سوریه و رعایت اصل عدم به توسل به زور می داند.

 سعید خطیب زاده

خطیب زاده : هیچ زمانی را به عنوان ضرب الأجل نمی‌پذیریم

وی اظهار داشت: تجربه چند سال اخیر ثابت کرده است که اقدامات نظامی در سایر کشورها نه تنها کمکی به حل مشکلات فی مابین نکرده بلکه تبعات انسانی نگران کننده ای را به دنبال داشته و باعث پیچیده تر شدن وضعیت منطقه خواهد شد.

واکنش خطیب زاده به مشارکت جامع راهبردی ایران و چین

سخنگوی وزارت امور خارجه دعوت از کشورهای دوست و همسایه برای تعامل و گفت وگوی سازنده تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است همچون گذشته برای جلوگیری از تشدید  بحران و هرگونه درگیری که قربانیان آن تنها مردم بی دفاع و غیر نظامی خواهد بود ایفای نقش کرده و مساعی جمیله را بکار بندد.

خطیب زاده از گزارش سفارشی و ضد ایرانی گاردین انتقاد کرد