ذرت خوشمزه است. ذرت برای دام هم استفاده می شود. ذرت علوفه ای غذای دام است. کشت ذرت علوفه ای در بسیاری از استانها انجام می شود.


ذُرّت یا بَلال یا جواری یکی از غلات مهم است. پس از گندم، بیشترین اراضی کشاورزی جهان به ذرت اختصاص دارد. توسعه کشت محصولات علوفه‌ای برای تغذیه دام به خصوص کشت گیاهان علوفه‌ای زودرس و کم آب‌بر در  اولویت برنامه جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ذرت علوفه‌ای برداشت شده در داخل استان مصرف و مازاد به استان‌های دیگر ارسال می‌شود. این محصول اواخر بهار کشت و اوایل پاییز برداشت می شود.

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 • مزارع ذرت علوفه‌ای در چهارمحال و بختیاری

 •  
 •  
 •