به گزارش پارس ، دکتر نیما رضازاده در گفت وگو با ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: جرم گوش فرایند طبیعی ترشح توسط سلولهای کانال گوش خارجی است، بسیاری از افراد تصور می کنند باید گوش خود را تمیز کنند ولی پوست داخل کانال گوش مهاجرت دائمی دارد و به سمت خارج حرکت می کند و قادر است در مواقع لازم جرم خود را به بیرون بیندازد.

وی افزود: هیچ گونه نیازی به تمیز کردن گوش به خصوص با گوش پاک کن نیست. استفاده از گوش پاک کن باعث انباشته شدن جرم در گوش، کم شنوایی و حتی آسیب به پرده گوش می شود.

این دکترای شنوایی شناسی تصریح کرد: البته مواردی هم وجود دارد که ساخته شدن جرم گوش بیش از حد بوده که در این موارد باید شستشوی گوش توسط پزشک متخصص انجام گیرد.