به گزارش پارس ، به نقل ازباشگاه خبرنگاران، این مرغ ها که رنگ سیاهشان در جهان کشهور است، تمامی قسمت های داخلی و سطحی بدنشان از جمله پوست، استخوان و گوشتشان سیاهرنگ است و رنگ لعاب آنها نیز در زمان آب پز کردنشان سیاه است.