از اواسط مرداد ماه دولت سیزدهم با ریاست رئیسی شروع به کار کرد. رئیسی تا گرفتن رای اعتماد وزرای پیشنهادی با وزرای دولت روحانی همکاری میکند. تاکنون چندین جلسه رئیسی با وزاری دولت دوازدهم همکاری کرده است.


خبر آنلاین : وزارای دولت دوازدهم که تا تعیین نشدن وزاری دولت جدید فعالیت می‌کنند، پس از جلسه هیات دولت با رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم همراه شدند و با هم به گفتگو و خوش‌وبش پرداختند.