به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، رییس جمهور منتخب همچنین بر اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل تاکید کرد.