به گزارش پارس ، قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: جلسه اصناف با سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان افزایش مالیات بر عملکرد سال ۹۱ بدون هیچ توافقی به پایان رسید.

وی افزود: بنابراین تأکید می کنم تا مودیان مالیاتی اظهارنامه های خود را پرکنند و تا پایان تیرماه تحویل دهند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: به دلیل دیدگاه ها یی که مدیران سازمان مالیاتی دارند نمی توان با آنها در این خصوص توافق کرد چرا که آنها معتقدند مودیان باید اظهارنامه خود را پر کنند و تمام هزینه ها، سود و زیان را مشخص کرده و به سازمان مالیاتی بدهند که در این شرایط دیگر توافق مالیاتی معنا ندارد.

وی افزود: بسیاری از مودیان از سال گذشته هنوز برگه های تشخیص قطعی خود را دریافت نکرده اند و برای بسیاری از صنوف نیز توافق صورت گرفته لحاظ نشده است.

نوده فراهانی گفت: امکان توافق با سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.