به گزارش پارس ، ایرج رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، بازار مسکن با بیان اینکه افزایش غیر متعارف قیمت مسکن در چند ماه گذشته نیازمند برنامه ریزی دقیق است گفت: با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب باید قیمتهای مسکن را به حالت اولیه خود برگرداند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جو روانی مناسب در بازار ایجاد شده و آرامش به بازار مسکن در حال بازگشت است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه کنترل بازار مسکن نیازمند طرح های جدیدی است افزود: استفاده از تسهیلات بانیک در قالب های مختلف مسکن نقش موثری در بازار مسکن دارد.

رهبر در ادامه تصریح کرد: تعامل با جامعه سازندگان، اصناف، انبوه سازان و بخش خصوصی بازار مسکن را بهبود می بخشد.

وی در ادامه اظهار داشت: دولت به عنوان حامی اقشار کم درآمد طرح تولید مسکن را با قوت بیشتر ادامه می دهند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: افزایش تولید مسکن و تقویت بازار قیمت ها را کاهش میدهد.