سخنان استاد ناصر رفیعی با موضوع غیبت برادر دینی را در ادامه خواهید دید.