سخنرانی استاد رفیعی با موضوع ویژگی های دوران جاهلیت را در ادامه می بینید.