در اواخر دولت دهم حساب‌های خاص در اختیار، مسئله‌ساز شد و ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاهی نوپدید و منصوب به رئیس دولت به عنوان کمک منتقل شد. با اعتراض آگاهان و ورود دیوان محاسبات، وجه پرداختی از طریق بانک مسترد و موضوع هرچند بدون مجازات اداری متخلف خاتمه یافت. امروز حدودا هشت سال از آن ماجرا می‌‌گذرد و شاهد تکرار آن رویکرد به شکل دیگر هستیم که در اثر عدم اعمال مجازات بازدارنده توسط هیئت‌های مستشاری دیوان و عدم انطباق مصداق جرم (تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی) با موضوع قانون (تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات) چگونه آن وجه
 ۱۶ میلیارد تومانی تبدیل به ۱۲۰ میلیارد تومان و تجری متخلفین و متصرفین شده است. 
توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید این ادعاست.
۱- در روزهای پایانی مهر ۹۹ در کمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای احداث دانشکده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود(۱). این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل کدام اعتبار تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه کل کشور چیست؟
۲- رئیس سازمان در قالب ابلاغیه ۱۲۰ میلیارد تومانی به خرید و بهسازی
یک ساختمان حسب دستور رئیس‌جمهور اشاره می‌کند(۲). آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق قانون باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟
۳- با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تأیید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد.
۴- حساب خاص چیست و حق برداشت از آن با کیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیر‌شده یا نشده یک میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه‌ها) با بیماری کرونا چیست؟
۵- همزمان با این ابلاغ ۱۲۰ میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که ابتدا رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور آن را تکذیب می‌کند.
۶- انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئیس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی(۳) عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تأیید می‌کند. این که تعهد به کار در دانشکده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشکده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن ابلاغ و تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید دیوان محاسبات کشور ورود کرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلکه رأی بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر حاکم شرع خود صادر نماید، چراکه این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید که ماهوا فرقی ندارد.
ختم کلام، عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یک فرآیندی است که از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌‌بندی امتیازات شرکت‌کنندگان ممکن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یک دارای ضرایبی است که در‌آن ذیمدخل است که در کسب این امتیازات نه بستگان سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تأمین اعتبار از حساب‌های خاص باید مؤثر باشد. رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محکمه‌ مالی و محاسباتی کشور می‌تواند با محکومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی کشور حاکم نماید.