محمد جواد حق شناس در پست توئیتری خود نوشت: این خبر را بررسی کردم. متاسفانه حقیقت دارد!

دو تن از اعضاء شورا از محل بازدید کردند یا تذکری که داده شد پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر شد!

وجود برخی تخلفات محرز است.

انشاءالله اطلاع رسانی بیشتر انجام خواهد شد.

 ساخت بنای غیرقانونی روحانی در جماران تأیید شد