دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پیامی توئیتری با تأکید بر اینکه افول آمریکا سرعت گرفته است، شواهد این افول را غیرقابل انکار خواند.

شمخانی در این پیام توئیری تصریح کرد: «رجزخوانی‌های توخالی تیم ترامپ در حالیست که افول آمریکا سرعت گرفته. شکستهای پیاپی از محور مقاومت و درگیریهای رو به تزاید با جامعه بین‌الملل در خارج و اقتصاد ناتوان و بیکاری، نظام بهداشتی فاجعه‌بار، تحدید رسانه‌ها و بحرانهای عمیق اجتماعی-امنیتی در داخل شواهدی غیر قابل انکار است.»