به گزارش پارس ، مسلمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر مدارس کشور از سیستم گرمایشی استفاده می کنند که یکی از آن ها سیستم حرارت مرکز است که عمدتاً در مدارس بزرگ و شهرها استفاده می شود دیگری بخاری نفت سوز است که در مدارس کوچک و روستایی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد:
با توجه به خسارت هایی که بخاری های نفتی ایجاد کرده اند برای حفظ ایمنی دانش آموزان و بر طبق مطالعاتی که در دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس انجام داد بخاری های تابشی در دستور کار قرار گرفت.
مسلمی افزود: بخاری های تابشی به دلیل این که بالای دیوار و سقف نصب می شود و در دسته ی دانش آموزان نیست و به دلیل این که از نظر؟ کیفی امن است و حرارت و دمای آن قابل تنظیم است و هزینه آن نسبت به بخاری های نفتی کمتر است بر این بخاری ها ارجحیت دارد.
معاون پشتیبانی مدیریت سازمان نوسازی مدارس اظهار داشت:
طبق محاسباتی که گروه فنی سازمان نوسازی مدارس انجام داده است اگر از این بخاری ها در روز ۶ ساعت و ۲۴ روز در ماه استفاده شود ۸۱۰۰ تومان مصرف برق دارد و این در حالی است که بخاری نفت سوز علی رغم معایب ۱۸۵۰۰ تومان در همین زمان هزینه خواهد داشت.
وی افزود: در دهه های گذشته ۱۵ نوار دستگاه بخاری تابشی خریداری کردیم که هم اکنون در مدارس درحال توزیع است همچنین د ر حال خرید ۳۰نوار بخاری تابشی دیگر هستیم که این بخاری ها نیز تا ۱۵ آبان در مدارس کشور توزیع و نصب می شود.
مسلمی گفت:
با تامین شدن اعتبارات کلیه کتاب های کشور تا ۲ سال آینده از بخاری های نفتی خالی خواهد شد.
وی ادامه داد:
۱۵۰ نوار کلاس در کشور از بخاری نفتی استفاده می کنند. وی ادامه داد: اولویت استفاده از بخاری های تابشی در مناطق سرد سیر است و این بخاری ها در کلاس های زیر ۱۸ متر نصب خواهد شد.