به گزارش پارس نیوز، 

جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام امروز با حضور کل شکات از ساعت 9 صبح الی 13 در شعبه 7 بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد.

پیام درفشان یکی از وکلای شاکی از بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام د از برگزاری اولین جلسه این دادگاه خبر داد.

جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام امروز با حضور کل شکات از ساعت 9 صبح الی 13 در شعبه 7 بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار گردید.