هیات‌ عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ 21 اسفند 1400 تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد. هیات‌عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:

بانک مرکزی

چه کسی ۲۱۱ میلیون دلار و یورو را از بانک مرکزی گرفته است؟

1. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره 62668‌‌‌‌‌‌.91 مورخ 10‌‌‌‌‌‌‌.3‌‌‌‌‌‌‌.1391، شماره 224306‌‌‌‌‌‌.93 مورخ 21‌‌‌‌‌‌.8‌‌‌‌‌‌.1393، شماره 62358‌‌‌‌‌‌.94 مورخ 12‌‌‌‌‌‌.3‌‌‌‌‌‌.1394، شماره 225149‌‌‌‌.95 مورخ 15‌‌‌‌.7‌‌‌‌.1395 و شماره 99.100832 مورخ 9‌.4‌. 1399 به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

2. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

ردپای دو مدیر بانک مرکزی در پرونده اخلالگران ارزی

3. مواکداً یادآور می‌گردد، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9‌.4‌. 1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک / موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. 

پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی بررسی شد / گزارش رئیس کل بانک مرکزی از روند اقتصادی کشور