آخرین دست نوشته یکی از کودکان افغان که قربانی حمله تروریستی روز گذشته شد.

افغانستان