پرواز بنری با شعار « ترامپ بدترین رئیس جمهور»بر فراز تفرجگاه وی را مشاهده می کنید.

ترامپ