با توجه به سردسیر بودن زنجان ، مه گرفتگی شدید در آستانه فصل زمستان امروز صبح زنجان را فراگرفت.

2

1