به گزارش پارس نیوز، 

احمد جانجان در توئیتر خود نوشت:

دولت ۴۰ میلیارد تومان پول ندارد به آوارگان کمک کند.

دولت ۴۰ میلیارد تومان پول دارد به تومان کمک کند!

+ انتخابات نزدیک است...

 

Capture24