یک خرس سیاه که برای تهیه غذا به حاشیه جنگلی واقع در «هالیفاکس» کانادا آمده بود پس از مشاهده یک شکارچی به طرزی وحشتناک به آن حمله کرد.

این مرد در اقدامی عجیب پس از مواجهه با حمله خرس ، وانمود کرد مرده است و این حیوان درنده او را رها کرد.