به گزارش پارس به نقل از مشرق، رسانه های حامی مقاومت اسلامی، فتوکاتورهایی منتشر کرده اند که نشان دهنده بقای رئیس جمهور سوریه در قیاس با رؤسای کشورهایی است که از ابتدای بحران دوسال اخیر در این کشور، در مقابل مردم و نظام این کشور ایستاده اند تا بشار را از قدرت خلع کننده اما اکنون اکثر آنان، یا در فرایند چرخش قدرت، یا توسط مردم و یا حکومت های خودشان حذف شده یا در شُرُف خلع از قدرت هستند.

 

اسد در حال خنده: یکی بعدی؟