به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شیخ ولید السهو، از شیوخ عشیره بقاره و رئیس مؤسسه المنتدی السوریه در این دیدار اظهار کرد: انتخابات در ایران اسلامی و انتخاب شخص روحانی مردم سوریه را به وجد آورد. ما خود را از مردم ایران جدا نمی دانیم و خوشحالی آنها را خوشحالی خود می دانیم، چراکه هر دو کشور جزو محور مقاومتند.

در ادامه شیخ عارف منذر ابو عادل، از طائفه موحدین سوریه (دوروز) و عضو مؤسسه فوق الذکر گفت: مواضع ایران که اکنون در رأس هرم محور مقاومت قرار گرفته، بر اساس حق و حقیقت است.

وی افزود: ایران اسلامی با اهداف نورانی و متعالی که دارد به زودی در قلوب همه مردم دنیا جای خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در این دیدار محمدرضا شیبانی سفیر کشورمان در دمشق نیز از هیات عشایر سوری تشکر کرد و گفت: بی شک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران با این سطح مشارکت پرشور - مشارکت بیش از ۷۲ درصد از افراد واجد شرایط رای - و انتخاب حسن روحانی، حکایت از پویا بودن انقلاب و استمرار آن در خط ایستادگی و مقاومت و تداوم مشارکت سیاسی فعال مردم دارد.