به گزارش پارس ، خراسان در ویژه های خود نوشت:

بررسی سموم باقیمانده در تولیدهای کشاورزی با ابلاغ دولتی ها

بر اساس ابلاغیه هفته های اخیر یک مسئول ارشد دولتی به تعدادی از استانداری ها و وزارتخانه هاٰ مقرر شده کارگروهی برای ایجاد سازوکارهای لازم از جمله مشخص کردن آزمایشگاه مرجع برای تعیین باقیمانده سموم و فلزات سنگین در تولیدات کشاورزی برخی استان های کشور تشکیل و نتایج این بررسی به مسئولان دولتی و کارگروه های توسعه بخش کشاورزی در استان ها اعلام شود.

درخواست یک دستگاه دولتی برای حذف وظایف دستگاه دولتی دیگر

بر اساس پیشنهادی که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مسئولان دولتی داده است این مرکز درخواست کرده که ماده ۵ آئین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره حذف شود که با حذف این ماده نیازی به گرفتن تأییدیه وزارت کشور برای تاسیس و اداره مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیاد خانواده نیست. این موضوع با مخالفت مسئولان دولتی به دلیل مغایرت این پیشنهاد با آئین نامه اجرایی سازمان های غیردولتی مواجه شده است.