`پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امین رضایی- همه می دانیم علت محبوبیت احمدی نژاد ترس از تداوم روحانی است وامید روحانی هم به هراس مردم از بازگشت احمدی نژاد است وتنها امید روحانی برای بقای در قدرت تولید یک دو قطبی قدرتمند با احمدی نژاد است.

به عکس آنچه سعی می شود در افکار عمومی متصور شود احمدی نژاد وروحانی دو روی یک سکه اند ولازم وملزوم هم ،هیچکدام بدون دیگری جایگاهی در افکار عمومی ندارند .

هردو مردم را می ترسانند از رقیب خود، هردو از حضور هم استقبال می کنند،هردو افکار عمومی را بصورت سلبی شکل می دهند نه ایجابی، هردو اولویت های مطالبات افکار عمومی را جابجا می کنند،هردو فاقد پایگاه اجتماعی ایجابی هستند ، و.....

به عکس تبلیغات طرفداران احمدی نژاد از ناراحتی ستاد روحانی، همه تجمعات احمدی نژادی ها در نهایت به نفع روحانی است چرا که دست ها خالی دولت فقط با ترساندن مردم از بازگشت احمدی نژاد پر می شود .

قرار نیست طرفداران روحانی احمدی نژادی شوند یا اینکه طرفداران احمدی نژاد روحانی چی شوند پایگاه اجتماعی این دو با هم رای تبادل نمی کند فقط قرار است نفرت ها عمق پیدا کند وهرچه عمق این نفرت ها بیشتر باشد رای آینده را تضمین می شود .

این روزها روحانی سخت محتاج احمدی نژاد است واحمدی نژاد سخت محتاج روحانی .احمدی نژاد حکم رییس ستاد تبلیغات روحانی را دارد حفظ دو قطبی های جعلی ماموریتی است که تنها احمدی نژاد از عهده آن بر می آید .

ایکاش می شد افکار عمومی را از رای سلبی نجات داد از دو قطبی های جعلی نجات داد تا مردم بتوانند به برنامه ها وعملکردها رای دهند ورقابتی واقعی شکل بگیرد به هر حال رییس جمهورهای زایش شده از نفرت از دیگری در پی مطالبات واقعی مردم گام بر نمی دارند وفقط تولید التهاب می کنند تا در سایه آن بقای خود در قدرت افزایش دهند.