پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- فرجام تکاپو برای حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و 1+5 فصل نوینی از مباحثات میان قشر انقلابی را ایجاد کرده است. 

در این مقطع زمانی آنچه فراتر از چگونگی حل این پرونده اهمیت بسیاری دارد؛ درک چگونگی مواجهه با اقدامات تاکتیکی نظام برای مقابله با استکبار است؛ مسلما در راهبرد مبارزه  تردید ایجاد نشده است و نخواهد شد، دشمن اصلی نظام اسلامی استکبار است.

همان طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان با ایشان فرمودند: « تکلیف مبارزه‌ی با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ خب، مگر مبارزه‌ی با استکبار، تعطیل‌پذیر است؟ مبارزه‌ی با استکبار، مبارزه‌ی با نظام سلطه تعطیل‌پذیر نیست. این هم جزو همین حرفهایی است که اتّفاقاً امروز من یادداشت کرده‌ام که به شما بگویم. این جزو کارهای ما است، جزو کارهای اساسی است، جزو مبانی انقلاب است. یعنی اگر مبارزه‌ی با استکبار نباشد، ما اصلاً تابع قرآن نیستیم. مبارزه‌ی با استکبار که تمام نمیشود. در مورد مصادیق استکبار، آمریکا اتمّ مصادیق استکبار است.» 

بنابراین باید در فضا حاکم نیرو مسلمان انقلابی «تکلیف» را برای مبارزه با «استکبار» بشناسد.

از منظر یک مسلمان انقلابی عمل به «تکلیف» مهمترین مولفه تصمیم گیری است؛ چارچوب دهی تکلیف در نظام امام و امت برعهده «ولی» جامعه است؛ بنابراین ترسیم جهت گیری نظام اسلامی در راستا «تصمیم سازی» رهبر جامعه اسلامی معنایابی پیدا می کند و باید «تکلیف» را در بستر «پیام» و«تصمیم» امام امت پی گرفت زیرا ما مسلمان انقلابی هستیم و نه همانند آنانی که «مبارزه» را اصل پنداشتند و در انقلابی ایدئولوژیک مسلمانان انقلابی را حذف کردند. 

اقدام انقلابی با سویه های نگرش مصلحت گرایانه در تباین و تضاد نیست زیرا اقدامات «مصلحت آمیز» نه به معنای رفتاری «سازش‌کارانه» است و از سوی دیگر کنش‌های «انقلابی بی هدف» به معنای «تبعیت» پیشرو از امام امت تفسیر نمی‌شوند؛ آنچه رفتار انقلابی مصلحت‌آمیزی است که تبعیت را در بستر «پیام» ولی فقیه فهم کند و «نگرش»، «بینش» و «اقدام»  را در گفتمان ترسیمی در فضای کنونی معنادهی کنیم. 

پیشینه تاریخی نشان می دهد آنانی که اصل را بر «تصمیم» امام امت قرار داده اند در فصل مبارزه با دشمنان گام های استوارتری دارند و آنانی که راه را در رهروی نجستند، با وجود پیشینه مناسب به بی راه گام برداشتند و افرادی که در تلاش «دلسردکردن جوانان از حال و آینده کشور» هستند به «ناموس ملی» خیانت کرده اند.