به گزارش پارس؛ در این پیام آمده است؛

دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایست که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.

اینجانب با تسلیت به عزادارن، سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم.