ای کسانی که در مشهدی بودن ما شک دارید، این هم بهترین گواه و دلیل! باشد که پند گیرند آنان که انکار می کنند!