جان و جهان! دوش کجا بوده ای
نی غلطم،در دل ما بوده ای
ممنونم از همتون
برای تبریک های تولد
از رفقای هنرمند و ورزشکار و
تاثیر گذارم
از خانواده جانم
از همه کسایی دوستم دارند و
حتی همه کسایی که دوستم ندارن
اما دوستشون دارم
همه ی کسایی که در علی ضیا امروز نقش داشتن و دارند
از پدرم و مادرم و خواهرم
از همه ی انها که کنارم ایستادن تا تلاش کنیم برای ایران
و همه ی کسایی که زخم زدنت تا نتونیم سریع تر جلو بریم
من ایستاده ام برای همه لطف ها و نامردمی ها
دنیا جای بهتری خواهد شد این را یقین دارم اگر دشمن هامون رو هم دوست داشته باشیم
من عاشق دوستانم هستم و دشمن هام رو هم دوست دارم
بازم ممنون از همتون