حتما این اخبار دروغ است؛ لطفا این اخبار را تکذیب کنید! بنویسید که از یک نفر سالها پول گرفتیم، دکان سرمایه از ارزوهای او با مدرک ساختیم، تا دکترای جامعه شناسی، دنبال رویاها کشاندیمش ووقتی دیگر در ساختار اموزش پولی ما امکان نداشت که پولی بدهد، رهایش کردیم که از کاغذی به نام مدرک، که هیچ دردی در زندگی اش دوا نمی کند، برای خودش زندگی بسازد؛

لطفا تکذیب کنید که او نخواست این بساط را با شما ادامه دهد، و باز گول بخورد؛  من این خبر را باور نکردم، حتما غلط است، و دلیل فوت او، امری طبیعیست.

AndroidOnlineNewsImage.aspx