امروز ٢٢ خرداد روز جهانی کودکان کار است . سهم مسئولین از این مهم و راه حل آن چیست ؟ اصلا چه کسانی مسئول آن هستند ؟! مادر و پدرها ؟ شرایط نابسامان اقتصاد یک جامعه ؟ دولت ؟ حمایت بدون فایده ی من و شما از گداپروری و دلسوزی هایی که برای این دسته فقط مسکن لحظه ای هستند ؟ من فکر میکنم همه ی موارد بالا تاثیرگذار و مسئول اند . در شرایط کنونی که تعداد کودکان کار در کشور ما اصلا کم نیست باید قدمی برداشت و این قدم اول به دست مسئولین دولتی امکان پذیر است . به امید روزی که برای کودکان بسازیم نه به وسیله ی کودکان ! #worlddayagainstchildlabour #روز_جهانی_مبارزه_با_کار_کودک #12june

60981938_614248029060637_4909223837694149726_n