از دیروز تا امروز ..

چه انتظاربیهوده ای ... ان یکی فخر یک ملت واینیک را نمیشود در جمع خانواده شنید.اتفاقا این هر دو نشانه است .اصالت یک جامعه،و وقاحت همان جامعه در دوره ای بعد.افسوس.

دوستان، من این دو سبک موسیقی رو با هم مقایسه نمیکنم ،بلکه میتونم حدس بزنم که چه بلایی سر فرهنگ وشعور جامعه من اومده که روزگاری مرغ سحر مورد اقبال بود حالا اقامون جنتلمنه