زمین فوتبال پوشیده از چمن است. برخی زمین فوتبال با چمن مصنوعی ساخته شده است. این زمین فوتبال بسیار زیباست. این زمین فوتبال در استان گیلان است.

اینجا یکی از روستاهای شهرستان لنگرود از استان گیلان به اسم "دریاسر" زمین فوتبال دریاسر لنگرود است.