یک نوع عنکبوت ماده در طبیعت وجود دارد که فقط یک بار مادر می‌شود.

این عنکبوت پس از اینکه فرزندانش با کمبود غذا مواجه می‌شوند در پدیده‌ای نادر در طبیعت، بدن خود را در اختیار آنها می‌گذارد تا از آن تغذیه کنند.

فرزندان این عنکبوت، مادر خود را تا باقی ماندن پوسته‌ای از آن می‌خورند.