عکسی از داریوش سلیمی در یک فروشگاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.داریوش سلیمی در یک فروشگاه با دوستانش است.داریوش سلیمی در یک فروشگاه با هوادانش است.داریوش سلیمی در یک فروشگاه در شمال است.