عکسی از داریوش سلیمی در اتاق عمل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.داریوش سلیمی در اتاق عمل با همکارانش است.داریوش سلیمی در اتاق عمل برای کار جدیدش است.داریوش سلیمی در اتاق عمل در پشت صحنه است.