عکسی از داریوش سلیمی و دوستانش در یک ساندویچی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.داریوش سلیمی و دوستانش صمیمی هستند.داریوش سلیمی و دوستانش مشهور هستند.داریوش سلیمی و دوستانش بازیگر هستند.