عکسی از داریوش سلیمی در ساخت ایران 3 که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.داریوش سلیمی در ساخت ایران 3 بازی میکند.داریوش سلیمی در ساخت ایران 3 سوار بر موتور است.داریوش سلیمی در ساخت ایران 3 نقش دارد.