عکسی از شاهرخ استخری با موهای فرفری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری با موهای فرفری در بلژیک است.شاهرخ استخری با موهای فرفری با دخترش است.شاهرخ استخری با موهای فرفری و لباس زرد است.