عکسی از پدرام شریفی با لباس دو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پدرام شریفی با لباس ورزشی است.پدرام شریفی بازیگر مشهور است.پدرام شریفی در حال ورزش است.