عکسی از پدرام شریفی در سفر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پدرام شریفی با لباس سفید است.پدرام شریفی بازیگر با استعداد است.پدرام شریفی بازیگر مشهور است.