عکسی از گریه های ماهایا پطروسیان بر مزار مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماهایا پطروسیان بازیگر ارمنی است.ماهایا پطروسیان بازیگر معروف است.ماهایا پطروسیان عزادار مادرش است.