عکسی که ماهایا پطروسیان با ماسک در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ماهایا پطروسیان بازیگر مشهور است.عکس ماهایا پطروسیان سیاه سفید است.عکس ماهایا پطروسیان با گوشی است.