عکسی از تیپ مهدی ماهانی در کیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ مهدی ماهانی ساده است.تیپ مهدی ماهانی مشکی است.تیپ مهدی ماهانی شیک است.