عکسی از تیپ مشکی مهدی ماهانی در کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ مشکی مهدی ماهانی ساده است.تیپ مشکی مهدی ماهانی زیباست.تیپ مشکی مهدی ماهانی به او می آید.