عکسی از گردش پرستو صالحی و مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پرستو صالحی و مادرش با هم زندگی میکنند.پرستو صالحی و مادرش صمیمی هستند.پرستو صالحی و مادرش در کنار هم هستند.